eisoes yn maethu?

eisoes yn maethu?

Yma ym Maethu Cymru Rhondda Cynon Taf, pobl, dim elw, sy’n bwysig i ni. Mae gennyn ni bwrpas clir: cefnogi a grymuso gofalwyr maeth. Creu dyfodol gwell i blant yn ein cymuned.

Efallai eich bod eisoes yn rhan o’n tîm maeth. Os ydych chi’n maethu gyda’ch Awdurdod Lleol, mae hynny’n golygu eich bod eisoes yn rhan o Maethu Cymru. Rydyn ni’n rhwydwaith cenedlaethol ar gyfer pob un o 22 gwasanaeth maethu’r Awdurdodau Lleol ar draws Cymru gyfan.

Os nad ydych chi’n maethu gydag Awdurdod Lleol, peidiwch â phoeni – mae trosglwyddo’n broses syml. Dyma bopeth sydd angen i chi ei wybod.

Adult helping young boy with homework sitting at table

sut i drosglwyddo

Mae’n hawdd: cysylltwch â’n tîm ar adeg sy’n gyfleus i chi.

Byddwn yn dod i’ch adnabod yn well ac yn edrych ar sut gallai maethu gyda ni weithio i chi. Os byddwch chi’n penderfynu bwrw ymlaen â’r trosglwyddo, byddwn yn gwneud popeth o fewn ein gallu i’ch cefnogi i symud a sicrhau bod hyn yn digwydd mewn ffordd mor esmwyth â phosibl.

Young boy and adult having fun outdoors with child over adults shoulder

pam trosglwyddo

Ni, fel yr Awdurdod Lleol, sy’n bennaf gyfrifol am bob plentyn sydd angen gofalwr maeth. Dydyn ni ddim yma i wneud elw, ond i wneud gwahaniaeth go iawn i fywydau plant. Yma, yn Rhondda Cynon Taf.

Ein hangerdd ni, yn ogystal â’n pwrpas ni, yw gweld yn union beth sydd ei angen – ar gyfer plant lleol, yn ogystal â’u teuluoedd maeth – a rhoi hynny ar waith.

Rydyn ni’n eich galluogi i fod y gorau y gallwch fod, gyda gwybodaeth arbenigol heb ei thebyg, cyfleoedd hyfforddi rheolaidd a chefnogaeth bwrpasol. Rydyn ni wedi ymrwymo i gynnig hyn i bob aelod o deulu Maethu Cymru. Mae hynny’n cynnwys y plant rydyn ni’n gofalu amdanyn nhw, a chi fel eu teuluoedd.

Hoffech chi ymuno â ni? Dewch i gael rhagor o wybodaeth am y manteision a’r gefnogaeth rydyn ni’n eu cynnig.

Woman and young girl using computer to make video call

trosglwyddo heddiw

cysylltwch

  • Nodwch eich cyngor lleol
  • Cyngor Rhondda Cynon Taf yw'r rheolwr data ar gyfer yr wybodaeth bersonol rydych chi'n ei darparu ar y ffurflen hon. Bydd eich gwybodaeth yn cael ei defnyddio wrth i ni arfer ein hawdurdod swyddogol ac ni chaiff ei defnyddio at unrhyw ddibenion eraill. Ni fyddwn yn rhannu'ch data ag unrhyw drydydd parti oni bai fod y gyfraith yn gofyn neu'n caniatáu i ni wneud hynny. Mae cyfraith diogelu data'n disgrifio'r sail gyfreithiol ar gyfer prosesu eich data yn ôl yr angen er mwyn cyflawni tasg gyhoeddus. Am fwy o wybodaeth am sut mae Cyngor Rhondda Cynon Taf yn defnyddio'ch data personol, gan gynnwys eich hawliau fel testun data, gweler ein hysbysiad preifatrwydd.