y broses

A young adolescent holding a baby

yr ymweliad cartref

Ar ôl eich ymholiad cychwynnol, rydyn ni’n dechrau dod i’ch adnabod chi ac yn dysgu am bopeth sy’n bwysig i chi. Byddwn yn dod i ymweld â chi gartref os gallwn ni. Fel arall, byddwn yn dechrau gyda sgwrs fideo anffurfiol.

Mae meithrin perthynas â chi a’ch teulu yn bwysig, a dyma lle mae’n dechrau. Rydyn ni’n gweithio i ddeall beth sy’n bwysig yn eich bywyd a phwy sy’n bwysig, ble rydych chi’n ei alw’n gartref, a sut rydych chi’n gweld eich hun fel gofalwr maeth.

Adult helping boy learn to ride a bicycle

hyfforddiant

Mae cam cyntaf eich hyfforddiant a’ch datblygiad yn dysgu mwy i chi am faethu, er mwyn i chi fod yn siŵr mai dyma’r llwybr iawn i chi. Mae hefyd yn gyfle i chi gwrdd â gofalwyr maeth newydd eraill ar yr un cam o’u taith. Enw’r cwrs hyfforddi cyntaf hwn yw “Paratoi i Faethu”, neu weithiau “sgiliau maethu”. Bydd yn digwydd dros ychydig ddyddiau neu
gyda’r nos.

Mae’n ymwneud â datblygu gwybodaeth, cysylltiadau a rhwydweithiau gwerthfawr sy’n para.

Two young boys in playground playing together on seesaw

yr asesiad

Mae’r asesiad yn broses raddol lle byddwn yn casglu’r holl wybodaeth bwysig am bwy ydych chi fel person. Dydy hwn ddim yn brawf. Yn hytrach, mae’n gyfle i chi siarad â gweithwyr cymdeithasol medrus a chael gwybod beth allai maethu ei olygu i chi. Bydd gennych chi’r amser a’r rhyddid i ofyn unrhyw gwestiynau, ac i siarad am unrhyw beth sydd ar eich meddwl.

Dyma pryd rydyn ni’n edrych yn ofalus ar sut mae eich teulu’n gweithio hefyd, ac yn ystyried yr holl gryfderau a gwendidau.

Mae’n ymwneud â pharatoi ar gyfer y manteision a’r heriau a all ddod yn sgil gofal maeth.

Woman helping young girl with homework

y panel

Mae gan bob tîm Maethu Cymru banel. Dyma lle bydd popeth rydyn ni’n ei ddysgu yn ystod y broses asesu yn cael ei ystyried. Mae’r panel yn cynnwys cymysgedd amrywiol o bobl fedrus a phrofiadol, gan gynnwys gweithwyr gofal cymdeithasol ac aelodau annibynnol. Mae aelodau’r panel yn edrych ar bob darpar ofalwr maeth fel unigolyn, ac yn canfod beth yw’r ffordd orau ymlaen.

Dydy’r panel ddim yno i wneud penderfyniad nac i’ch atal chi rhag maethu – yn hytrach, mae aelodau’r panel yn ystyried eich cais o bob ongl ac yn gwneud argymhellion ar sail gwybodaeth ynghylch beth fyddai’n gweithio orau i chi.

Adult and young girl holding hands

y cytundeb gofal maeth

Byddwch yn cael cytundeb gofal maeth ar ôl i’r panel gyfarfod ac ar ôl i argymhellion gael eu gwneud. Mae’r cam pwysig hwn yn nodi’n union beth mae bod yn ofalwr maeth yn ei olygu – o’r cyfrifoldebau bach bob dydd i’r holl gefnogaeth ac arweiniad ehangach y byddwch yn eu darparu.

Mae’n ymwneud â’r hyn y gallwch ei gynnig, a’r hyn rydyn ni’n ei gynnig hefyd. Mae’r cytundeb hefyd yn nodi’r holl arbenigedd a’r gwasanaethau y byddwn ni’n eu cynnig i chi fel eich rhwydwaith cefnogi.

Woman and young girl using computer to make video call

ydych chi’n barod i gymryd y cam cyntaf?

cysylltwch

  • Nodwch eich cyngor lleol
  • Cyngor Rhondda Cynon Taf yw'r rheolwr data ar gyfer yr wybodaeth bersonol rydych chi'n ei darparu ar y ffurflen hon. Bydd eich gwybodaeth yn cael ei defnyddio wrth i ni arfer ein hawdurdod swyddogol ac ni chaiff ei defnyddio at unrhyw ddibenion eraill. Ni fyddwn yn rhannu'ch data ag unrhyw drydydd parti oni bai fod y gyfraith yn gofyn neu'n caniatáu i ni wneud hynny. Mae cyfraith diogelu data'n disgrifio'r sail gyfreithiol ar gyfer prosesu eich data yn ôl yr angen er mwyn cyflawni tasg gyhoeddus. Am fwy o wybodaeth am sut mae Cyngor Rhondda Cynon Taf yn defnyddio'ch data personol, gan gynnwys eich hawliau fel testun data, gweler ein hysbysiad preifatrwydd.