y broses

A teenage boy holding a baby, with adult female alongside

yr ymweliad cartref

Ar ôl eich ymholiad cychwynnol, rydyn ni’n dechrau dod i’ch adnabod chi ac yn dysgu am bopeth sy’n bwysig i chi. Byddwn yn dod i ymweld â chi gartref os gallwn ni. Fel arall, byddwn yn dechrau gyda sgwrs fideo anffurfiol.

Mae meithrin perthynas â chi a’ch teulu yn bwysig, a dyma lle mae’n dechrau. Rydyn ni’n gweithio i ddeall beth sy’n bwysig yn eich bywyd a phwy sy’n bwysig, ble rydych chi’n ei alw’n gartref, a sut rydych chi’n gweld eich hun fel gofalwr maeth.

Adult and young girl holding hands

y cytundeb gofal maeth

Byddwch yn cael cytundeb gofal maeth ar ôl i’r panel gyfarfod ac ar ôl i argymhellion gael eu gwneud. Mae’r cam pwysig hwn yn nodi’n union beth mae bod yn ofalwr maeth yn ei olygu – o’r cyfrifoldebau bach bob dydd i’r holl gefnogaeth ac arweiniad ehangach y byddwch yn eu darparu.

Mae’n ymwneud â’r hyn y gallwch ei gynnig, a’r hyn rydyn ni’n ei gynnig hefyd. Mae’r cytundeb hefyd yn nodi’r holl arbenigedd a’r gwasanaethau y byddwn ni’n eu cynnig i chi fel eich rhwydwaith cefnogi.

ydych chi’n barod i gymryd y cam cyntaf?

cysylltwch

  • Nodwch eich cyngor lleol
  • Cyngor Rhondda Cynon Taf yw'r rheolwr data ar gyfer yr wybodaeth bersonol rydych chi'n ei darparu ar y ffurflen hon. Bydd eich gwybodaeth yn cael ei defnyddio wrth i ni arfer ein hawdurdod swyddogol ac ni chaiff ei defnyddio at unrhyw ddibenion eraill. Ni fyddwn yn rhannu'ch data ag unrhyw drydydd parti oni bai fod y gyfraith yn gofyn neu'n caniatáu i ni wneud hynny. Mae cyfraith diogelu data'n disgrifio'r sail gyfreithiol ar gyfer prosesu eich data yn ôl yr angen er mwyn cyflawni tasg gyhoeddus. Am fwy o wybodaeth am sut mae Cyngor Rhondda Cynon Taf yn defnyddio'ch data personol, gan gynnwys eich hawliau fel testun data, gweler ein hysbysiad preifatrwydd.