pam faethu gyda ni?

pam ein dewis ni?

pam ein dewis ni?

Yma ym Maethu Cymru Rhondda Cynon Taf dydyn ni ddim fel eich asiantaeth faethu safonol. Rydyn ni’n rhan o rwydwaith cenedlaethol. Rydyn ni’n sefydliad nid-er-elw, a gofalu yw’r hyn rydyn ni’n ei wneud.

Pam dod yn ofalwr maeth yn Rhondda Cynon Taf? Mae’n ymwneud â rhoi plant lleol yn gyntaf, ac ymrwymo i wneud yr hyn sydd orau iddyn nhw. Rydyn ni wedi ymrwymo i weithio fel tîm gyda’n gofalwyr maeth er mwyn sicrhau hyn.

Ein pwrpas yw creu dyfodol gwell i blant lleol, ac rydyn ni’n gwneud hyn drwy eu helpu i aros yn eu hardal leol pan fydd hynny’n iawn iddyn nhw.

Adult man and woman plus teenage boy with toddler on his shoulders take a walk in the park

ein cenhadaeth

Mae yna blant yn Rhondda Cynon Taf sydd ein hangen ni, ac sydd eich angen chithau hefyd.

Mae gan bob un stori wahanol, ond mae ein cenhadaeth yr un fath ar gyfer pob plentyn: creu dyfodol gwell.

A young adolescent boy and an adult man having chat

ein cefnogaeth

Rydyn ni’n cynnig yr holl gefnogaeth sydd ei hangen arnoch i wneud i chi deimlo’n hyderus, yn abl ac yn barod i wynebu pob diwrnod newydd. Ni yw’r rhwydwaith cefnogi lleol cyflawn ar eich cyfer chi a’r plant yn ein gofal.

Mae taith faethu pawb yn wahanol, ond lle bynnag byddwch chi’n mynd ar eich taith, byddwn ni yno. Byddwn yn cynnig yr holl wybodaeth arbenigol bwrpasol, y cyngor a’r hyfforddiant y bydd eu hangen arnoch yn ystod pob cam, gan eich galluogi i dyfu a
ffynnu yn eich rôl.

Adult helping young boy with homework in kitchen

ein ffyrdd o weithio

Dydyn ni ddim yn sefydliad pell. Rydyn ni’n rhan o’ch cymuned, ac rydyn ni’n credu’n llwyr ym mhwysigrwydd cadw mewn cysylltiad. Rydyn ni’n rhan o wead eich bywyd bob dydd, a gallwch gysylltu â ni pryd bynnag y bydd angen.

Rydyn ni’n gwerthfawrogi natur unigol pob plentyn yn ein gofal, ac yn gwybod bod gan bob un ohonyn nhw anghenion unigryw. Mae ein gofalwyr maeth yn unigryw hefyd, felly ein rôl ni yw eu helpu i fod y gorau y gallan nhw fod, drwy fod yn nhw eu hunain. Rydyn ni’n dathlu ac yn datblygu eu talentau presennol drwy ddarparu cefnogaeth, hyfforddiant ac arweiniad arbenigol. Mae’n ymwneud â gwneud ein gorau, a bod y gorau, i’r plant rydyn ni’n gofalu amdanyn nhw.

A young man explores the soil he is holding in his fingers

eich dewis

Mae’r penderfyniad i ddod yn ofalwr maeth yn ymrwymiad, a chi biau’r dewis. Y cam nesaf yw dewis yr asiantaeth faethu iawn i chi. Gyda Maethu Cymru Rhondda Cynon Taf, mae hyn yn golygu gweithio gyda thîm o bobl sy’n gofalu. Pobl sydd wedi’u hyfforddi gan arbenigwyr ac sy’n ymroddedig. Pobl go iawn sy’n byw lle rydych chi’n byw, sy’n deall, ac sydd wedi ymrwymo i fod gyda chi yn ystod pob cam.

Cysylltwch â ni heddiw er mwyn cychwyn ar eich taith.

 

cysylltwch heddiw

  • Nodwch eich cyngor lleol
  • Cyngor Rhondda Cynon Taf yw'r rheolwr data ar gyfer yr wybodaeth bersonol rydych chi'n ei darparu ar y ffurflen hon. Bydd eich gwybodaeth yn cael ei defnyddio wrth i ni arfer ein hawdurdod swyddogol ac ni chaiff ei defnyddio at unrhyw ddibenion eraill. Ni fyddwn yn rhannu'ch data ag unrhyw drydydd parti oni bai fod y gyfraith yn gofyn neu'n caniatáu i ni wneud hynny. Mae cyfraith diogelu data'n disgrifio'r sail gyfreithiol ar gyfer prosesu eich data yn ôl yr angen er mwyn cyflawni tasg gyhoeddus. Am fwy o wybodaeth am sut mae Cyngor Rhondda Cynon Taf yn defnyddio'ch data personol, gan gynnwys eich hawliau fel testun data, gweler ein hysbysiad preifatrwydd.