maethu yn rhondda cynon taf

cydweithio i adeiladu gwell dyfodol i blant lleol

maethu yn rhondda cynon taf

Rydyn ni’n gwybod pa mor werthfawr yw cydweithio fel tîm, rhannu ein gwybodaeth a chreu dyfodol gwell i blant yn ein cymuned – gyda’n gilydd.

Rydyn ni’n rhan o Maethu Cymru, y rhwydwaith cenedlaethol o 22 o wasanaethau maethu Awdurdodau Lleol Cymru, gan gynnwys Rhondda Cynon Taf.

Fostered teen cutting pizza with foster parent

blog newydd!

dysgu am deuluoedd maeth...

Mae pobl yn aml yn dweud na fyddent yn gallu maethu pobl ifanc yn eu harddegau. Rydym wedi edrych ar rai o’r rhesymau pam – ac wedi rhannu profiadau go iawn rhai o’n gofalwyr maeth sy’n chwalu’r mythau hyn. Darllenwch mwy yma...

8 camsyniad am bobl ifainc mewn gofal maeth
foster wales RCT recruitment stand

cwrdd â'r tîm

gadewch i ni siarad am faethu...

galwch heibio i ddweud helo wrthym yn unrhyw un o'r digwyddiadau hyn i ddysgu mwy am faethu

cwrdd â'r tîm

amser stori

pobl go iawn, straeon go iawn

Gwrandewch ar deuluoedd maeth yn Rhondda Cynon Taf yn sôn am sut beth yw maethu mewn gwirionedd.

dysgu mwy

meddwl am faethu?

Adult female, teenage boy, toddler and baby outside in a park
pwy all faethu?

Mae angen rhywbeth gwahanol ar bob plentyn, ac mae hyn yn golygu bod angen amrywiaeth eang o ofalwyr maeth arnon ni – a allai eich cynnwys chi.

dysgwch mwy
A smiling adolescent boy looking down
cwestiynau cyffredin

Sut yn union mae maethu yn gweithio a beth allwch chi ei ddisgwyl? Mae rhagor o wybodaeth ar gael yma.

dysgwch mwy

pam maethu gyda ni?

Mae’n ymwneud â dewis helpu eich cymuned leol a gwneud gwahaniaeth go iawn i fywydau plant. Rydyn ni’n gwasanaethu rhanbarthau Rhondda, Cynon a Thaf yn y de, ac yn gweithio gyda phobl ymroddedig fel chi.

Rydyn ni’n darparu popeth sydd ei angen arnoch i fod yn ofalwr maeth gwych, gan eich helpu i adeiladu ar eich sgiliau presennol gyda hyfforddiant pwrpasol a chefnogaeth arbenigol. Y cyfan sydd ei angen arnoch yw ystafell sbâr!

Rydyn ni hefyd yn cynnig amrywiaeth o gefnogaeth a manteision. Dysgwch fwy am bopeth y gallai maethu ei olygu i chi, yma.

sut mae'n gweithio

Sut ydych chi’n cymryd y cam cyntaf ar eich taith tuag at fod yn ofalwr maeth, a beth sy’n digwydd wedyn?

Mae maethu yn ymrwymiad ac mae’n newid bywyd. Mae’n fwy na swydd. Bydd yn eich herio, ond bydd yn werth chweil hefyd – mewn mwy o ffyrdd na’r ydych chi’n gwybod.

Everyone in the family is outside chatting
y broses

Dysgwch sut mae cymryd y camau cyntaf ar eich taith faethu, a beth i’w ddisgwyl wrth i chi symud ymlaen.

dysgwch mwy
Teenage boy helping younger boy with gardening, holding soil
cefnogaeth a manteision

Rydyn ni’n eich cefnogi chi, ym mhob ffordd y gallwn ni. Felly, sut bynnag a phryd bynnag y bydd arnoch ein hangen ni, byddwn ni yma i chi.

dysgwch mwy

dod yn ofalwr maeth

Ydych chi’n meddwl sut mae dod yn ofalwr maeth yn Rhondda Cynon Taf? Mae’n symlach nag y byddech yn ei feddwl, a gallwch gymryd y cam cyntaf heddiw.

cysylltwch

  • Nodwch eich cyngor lleol
  • Cyngor Rhondda Cynon Taf yw'r rheolwr data ar gyfer yr wybodaeth bersonol rydych chi'n ei darparu ar y ffurflen hon. Bydd eich gwybodaeth yn cael ei defnyddio wrth i ni arfer ein hawdurdod swyddogol ac ni chaiff ei defnyddio at unrhyw ddibenion eraill. Ni fyddwn yn rhannu'ch data ag unrhyw drydydd parti oni bai fod y gyfraith yn gofyn neu'n caniatáu i ni wneud hynny. Mae cyfraith diogelu data'n disgrifio'r sail gyfreithiol ar gyfer prosesu eich data yn ôl yr angen er mwyn cyflawni tasg gyhoeddus. Am fwy o wybodaeth am sut mae Cyngor Rhondda Cynon Taf yn defnyddio'ch data personol, gan gynnwys eich hawliau fel testun data, gweler ein hysbysiad preifatrwydd.