ffyrdd o faethu

mathau o faethu

mathau o ofal maeth

Yn ei hanfod, mae gofal maeth yn golygu darparu ystafell sbâr i blentyn sydd ei hangen. Mae’r ystafell hon yn llawer mwy nag ystafell sbâr – mae’n rhywle diogel, rhywle i ddysgu a rhywle i gael hwyl.

Mae llawer o wahanol fathau o ofal maeth, ond mae pwrpas pob un yr un peth. Mae’n ymwneud â theimlo’n gartrefol, gyda theulu cefnogol.

Gall maethu fod yn unrhyw beth o aros dros nos neu seibiant byr, i rywbeth mwy hirdymor. Mae pob plentyn yn wahanol a bydd angen gofal maeth gwahanol ar bob un. Dyna pam does na ddim y fath beth â theulu maeth nodweddiadol.

gofal maeth tymor byr

A smiling adolescent boy

Does dim llinell amser benodol ar gyfer gofal maeth tymor byr. Yn y bôn, mae’n golygu bod y cynlluniau ar gyfer plentyn yn dal i gael eu hystyried. Felly, o ran y gofal rydych chi’n ei ddarparu, gallai fod am awr, am ddiwrnod, am fis neu am flwyddyn!

Fel gofalwr maeth tymor byr, rydych chi’n gweithio’n agos gyda ni wrth i ni sicrhau’r ‘tymor hir’ (sydd weithiau’n cael ei alw’n sefydlogrwydd). Mae hyn yn golygu eich bod chi yno am gyhyd ag sydd angen, gan gynnig cefnogaeth a chariad. Rydych chi hefyd yno pan fydd hi’n amser i helpu’r plentyn i symud ymlaen – at ei deulu, at deulu maeth arall neu i gael ei fabwysiadu. Chi yw’r bont i’r cam nesaf hollbwysig hwn.

Close up portrait of young girl laughing

Felly, dydy seibiant byr ddim yn golygu effaith fach. Yn aml, y mathau hyn o leoliadau yw’r cam cadarnhaol cyntaf mewn taith hirach – un sy’n wahanol i bob plentyn yn ein gofal, ac i bob gofalwr maeth hefyd.

gofal maeth tymor hir

A family enjoying some snacks in garden

Mae llawer o feddwl a gofal yn mynd i baru pawb, yn enwedig gyda gofal maeth tymor hir. Mae hyn oherwydd bod y math yma o ofal yn ymwneud â darparu sefydlogrwydd. Mae’n hanfodol ein bod yn dod o hyd i’r teulu maeth cywir ar gyfer pob un plentyn – ac mae angen rhywbeth unigryw ar bob un ohonyn nhw.

Adult helping teenager with homework

Dyna lle gallwch chi helpu. Fel gofalwr maeth tymor hir, rydych chi’n darparu amgylchedd saff a lle diogel. I blentyn, mae’n golygu teulu maeth sefydlog am oes.

mathau arbenigol o ofal maeth

Mae’r holl fathau arbenigol o ofal maeth sydd gennyn ni yma yn Rhondda Cynon Taf yn dod o dan benawdau tymor byr a thymor hir, er bod angen math penodol o gymeradwyaeth ar rai. Maen nhw’n cynnwys:

Adult and young boy blowing dandelion together in woods

seibiant byr

Weithiau, gall hoe fach wneud popeth yn haws. Dyna beth mae seibiant byr yn ei gynnig – amser i ffwrdd, er mwyn i blant a’u teuluoedd ddod atyn nhw’u hunain.

Mae seibiant byr (sydd weithiau’n cael ei alw’n ‘ofal cymorth’) yn aml yn cael ei drefnu ymlaen llaw a gall ddigwydd yn rheolaidd hefyd.

Yr hyn sy’n dda am seibiant byr yw’r cyfle y mae’r plant yn ei gael i brofi pethau newydd a lleoedd newydd, a chreu cysylltiadau ystyrlon newydd. Fel gofalwr seibiant byr, rydych chi’n dod yn rhan o deulu estynedig y plentyn ac yn cydweithio fel un uned fawr gefnogol, er lles y plentyn.

Young girl on adults shoulders outdoors exploring

rhiant a phlentyn

Efallai na fydd rhai rhieni’n barod i wynebu’r byd ar eu pen eu hunain, a dyna lle gall maethu rhiant a phlentyn helpu.

Gyda lleoliadau rhiant a phlentyn, rydych chi’n camu i mewn i gynnig profiad gwerthfawr – profiad magu plant a phrofiad bywyd yn gyffredinol. Rydych chi’n rhannu eich doethineb ac yn cynnig cefnogaeth, er mwyn i’r rhieni hyn allu gwneud yr un fath ymhen amser. Mae’n ymwneud â’u helpu i fagu hyder a datblygu sgiliau ar gyfer y dyfodol.

A young man feeding plant

gofal therapiwtig

Mae gennyn ni rai plant yn ein gofal sydd ag anghenion emosiynol neu ymddygiadol mwy cymhleth. Gall hyn olygu bod angen math gwahanol o ofal arnyn nhw, a dyna lle mae lleoliadau therapiwtig yn helpu.

Mae cefnogaeth ychwanegol a hyfforddiant arbenigol ar gael ar gyfer gofalwyr therapiwtig, er mwyn eu helpu i ddiwallu anghenion unigol pob plentyn yn eu gofal.

Child looking out window

ffoaduriaid ifanc

Mae ffoaduriaid ifanc yn cyrraedd y DU ar eu pen eu hunain neu wedi’u gwahanu oddi wrth eu teulu yn ystod y daith – yn chwilio am ddiogelwch a dechrau newydd. Mae mwy na 100 o’r ffoaduriaid ifanc hyn yn cyrraedd Cymru bob blwyddyn.

Rydyn ni’n falch o fyw mewn gwlad gynhwysol ac amrywiol sy’n gofalu am bob plentyn yng Nghymru. Rydym angen teuluoedd yn RhCT a all gynnig cymorth, sefydlogrwydd ac arweiniad i ffoaduriaid ifanc wrth iddynt ailddarganfod eu hannibyniaeth mewn gwlad newydd.

Os gallwch chi eu cefnogi nhw, gallwn ni eich cefnogi chi.

Beth bynnag yw eich cefndir a’ch sefyllfa gartref, os oes gennych rywbeth i’w gynnig i ffoadur ifanc neu os hoffech gael rhagor o wybodaeth, siaradwch â ni yma.

Woman and young girl using computer to make video call

cysylltwch

  • Nodwch eich cyngor lleol
  • Cyngor Rhondda Cynon Taf yw'r rheolwr data ar gyfer yr wybodaeth bersonol rydych chi'n ei darparu ar y ffurflen hon. Bydd eich gwybodaeth yn cael ei defnyddio wrth i ni arfer ein hawdurdod swyddogol ac ni chaiff ei defnyddio at unrhyw ddibenion eraill. Ni fyddwn yn rhannu'ch data ag unrhyw drydydd parti oni bai fod y gyfraith yn gofyn neu'n caniatáu i ni wneud hynny. Mae cyfraith diogelu data'n disgrifio'r sail gyfreithiol ar gyfer prosesu eich data yn ôl yr angen er mwyn cyflawni tasg gyhoeddus. Am fwy o wybodaeth am sut mae Cyngor Rhondda Cynon Taf yn defnyddio'ch data personol, gan gynnwys eich hawliau fel testun data, gweler ein hysbysiad preifatrwydd.