ffyrdd o faethu

mathau o faethu

mathau o ofal maeth

Yn ei hanfod, mae gofal maeth yn golygu darparu ystafell sbâr i blentyn sydd ei hangen. Mae’r ystafell hon yn llawer mwy nag ystafell sbâr – mae’n rhywle diogel, rhywle i ddysgu a rhywle i gael hwyl.

Mae llawer o wahanol fathau o ofal maeth, ond mae pwrpas pob un yr un peth. Mae’n ymwneud â theimlo’n gartrefol, gyda theulu cefnogol.

Gall maethu fod yn unrhyw beth o aros dros nos neu seibiant byr, i rywbeth mwy hirdymor. Mae pob plentyn yn wahanol a bydd angen gofal maeth gwahanol ar bob un. Dyna pam does na ddim y fath beth â theulu maeth nodweddiadol.

gofal maeth tymor byr

A smiling adolescent boy

Does dim llinell amser benodol ar gyfer gofal maeth tymor byr. Yn y bôn, mae’n golygu bod y cynlluniau ar gyfer plentyn yn dal i gael eu hystyried. Felly, o ran y gofal rydych chi’n ei ddarparu, gallai fod am awr, am ddiwrnod, am fis neu am flwyddyn!

Fel gofalwr maeth tymor byr, rydych chi’n gweithio’n agos gyda ni wrth i ni sicrhau’r ‘tymor hir’ (sydd weithiau’n cael ei alw’n sefydlogrwydd). Mae hyn yn golygu eich bod chi yno am gyhyd ag sydd angen, gan gynnig cefnogaeth a chariad. Rydych chi hefyd yno pan fydd hi’n amser i helpu’r plentyn i symud ymlaen – at ei deulu, at deulu maeth arall neu i gael ei fabwysiadu. Chi yw’r bont i’r cam nesaf hollbwysig hwn.

Close up portrait of young girl laughing

Felly, dydy seibiant byr ddim yn golygu effaith fach. Yn aml, y mathau hyn o leoliadau yw’r cam cadarnhaol cyntaf mewn taith hirach – un sy’n wahanol i bob plentyn yn ein gofal, ac i bob gofalwr maeth hefyd.

gofal maeth tymor hir

A family enjoying some snacks in garden

Mae llawer o feddwl a gofal yn mynd i baru pawb, yn enwedig gyda gofal maeth tymor hir. Mae hyn oherwydd bod y math yma o ofal yn ymwneud â darparu sefydlogrwydd. Mae’n hanfodol ein bod yn dod o hyd i’r teulu maeth cywir ar gyfer pob un plentyn – ac mae angen rhywbeth unigryw ar bob un ohonyn nhw.

Adult helping teenager with homework

Dyna lle gallwch chi helpu. Fel gofalwr maeth tymor hir, rydych chi’n darparu amgylchedd saff a lle diogel. I blentyn, mae’n golygu teulu maeth sefydlog am oes.

mathau arbenigol o ofal maeth

Mae’r holl fathau arbenigol o ofal maeth sydd gennyn ni yma yn Rhondda Cynon Taf yn dod o dan benawdau tymor byr a thymor hir, er bod angen math penodol o gymeradwyaeth ar rai. Maen nhw’n cynnwys:

Young girl on adults shoulders outdoors exploring

rhiant a phlentyn

Efallai na fydd rhai rhieni’n barod i wynebu’r byd ar eu pen eu hunain, a dyna lle gall maethu rhiant a phlentyn helpu.

Gyda lleoliadau rhiant a phlentyn, rydych chi’n camu i mewn i gynnig profiad gwerthfawr – profiad magu plant a phrofiad bywyd yn gyffredinol. Rydych chi’n rhannu eich doethineb ac yn cynnig cefnogaeth, er mwyn i’r rhieni hyn allu gwneud yr un fath ymhen amser. Mae’n ymwneud â’u helpu i fagu hyder a datblygu sgiliau ar gyfer y dyfodol.

A young man feeding plant

gofal therapiwtig

Mae gennyn ni rai plant yn ein gofal sydd ag anghenion emosiynol neu ymddygiadol mwy cymhleth. Gall hyn olygu bod angen math gwahanol o ofal arnyn nhw, a dyna lle mae lleoliadau therapiwtig yn helpu.

Mae cefnogaeth ychwanegol a hyfforddiant arbenigol ar gael ar gyfer gofalwyr therapiwtig, er mwyn eu helpu i ddiwallu anghenion unigol pob plentyn yn eu gofal.

cysylltwch

  • Nodwch eich cyngor lleol
  • Cyngor Rhondda Cynon Taf yw'r rheolwr data ar gyfer yr wybodaeth bersonol rydych chi'n ei darparu ar y ffurflen hon. Bydd eich gwybodaeth yn cael ei defnyddio wrth i ni arfer ein hawdurdod swyddogol ac ni chaiff ei defnyddio at unrhyw ddibenion eraill. Ni fyddwn yn rhannu'ch data ag unrhyw drydydd parti oni bai fod y gyfraith yn gofyn neu'n caniatáu i ni wneud hynny. Mae cyfraith diogelu data'n disgrifio'r sail gyfreithiol ar gyfer prosesu eich data yn ôl yr angen er mwyn cyflawni tasg gyhoeddus. Am fwy o wybodaeth am sut mae Cyngor Rhondda Cynon Taf yn defnyddio'ch data personol, gan gynnwys eich hawliau fel testun data, gweler ein hysbysiad preifatrwydd.