cwestiwn cyffredin

faint o amser mae’n ei gymryd i ddod yn ofalwr maeth?

faint o amser mae’n ei gymryd i ddod yn ofalwr maeth?

Mae taith pawb yn wahanol. Mae maethu yn benderfyniad i wneud gwahaniaeth go iawn i fywydau plant yn eich cymuned. Efallai y bydd yn cymryd ychydig o amser i chi gyrraedd yno, ond y cam cyntaf yw’r un pwysicaf.

beth alla’ i ei ddisgwyl?

O’n sgwrs gyntaf i gael eich cymeradwyo, gall y broses o ddod yn ofalwr maeth gymryd hyd at chwe mis. Byddwn ni gyda chi bob cam o’r ffordd.

Byddwn yn dod i’ch adnabod chi a’ch teulu. Yn darganfod beth rydych chi’n teimlo’n angerddol yn ei gylch, ac yn bwysicaf oll, pwy ydych chi. Nid dim ond eich cartref chi a’ch cymuned sy’n bwysig i ni. Rydych chi, fel unigolyn, yn bwysig i ni. Rydyn ni’n gweithio i’ch paru chi â phlant maeth a fydd yn ffitio i mewn â’ch teulu a’ch ffordd o fyw. Er mwyn paru yn y ffordd orau – a chreu’r dyfodol gorau posibl – mae angen i ni wybod popeth a allwn ni.

cysylltwch â ni heddiw

cysylltwch

  • Nodwch eich cyngor lleol
  • Cyngor Rhondda Cynon Taf yw'r rheolwr data ar gyfer yr wybodaeth bersonol rydych chi'n ei darparu ar y ffurflen hon. Bydd eich gwybodaeth yn cael ei defnyddio wrth i ni arfer ein hawdurdod swyddogol ac ni chaiff ei defnyddio at unrhyw ddibenion eraill. Ni fyddwn yn rhannu'ch data ag unrhyw drydydd parti oni bai fod y gyfraith yn gofyn neu'n caniatáu i ni wneud hynny. Mae cyfraith diogelu data'n disgrifio'r sail gyfreithiol ar gyfer prosesu eich data yn ôl yr angen er mwyn cyflawni tasg gyhoeddus. Am fwy o wybodaeth am sut mae Cyngor Rhondda Cynon Taf yn defnyddio'ch data personol, gan gynnwys eich hawliau fel testun data, gweler ein hysbysiad preifatrwydd.