blog

Meibion ​​a merched gofalwyr maeth

Mis Hydref yw mis #MeibionMerched, sy’n ymgyrch flynyddol i ddathlu’r cyfraniad hanfodol y mae plant rhieni maeth yn ei wneud i ofal maeth.

Cwestiwn a ofynnir i ni weithiau yw: A allaf faethu os oes gennyf blant yn barod?

Efallai y bydd llawer o bobl yn meddwl y gallai’r effaith bosibl ar eu plant fod yn rhwystr mawr i ddod yn ofalwr maeth.

Mae llawer o bobl yn poeni am yr effaith bosibl y gallai maethu ei chael ar eu plant biolegol. Y gallai fod yn rhwystr mawr i ddod yn ofalwr maeth.

Gall gweld bywyd o safbwynt rhywun arall fod yn brofiad cyfoethog a gall helpu plentyn i ddysgu a datblygu. Mae sgiliau hanfodol megis empathi a rhannu yn gwella’n fawr.

Nid yw bob amser yn hawdd addasu i rannu eich cartref gyda phlant eraill, ond mae meibion ​​a merched RhCT yn gwneud gwaith gwych. Maen nhw’n mynd drosodd a throsodd i wneud i blant mewn gofal deimlo’n gartrefol, yn ddiogel, ac yn rhan o’r teulu. Hyd yn oed y rhai a betrusodd i ddechrau!

Sut mae plant gofalwyr maeth yn teimlo mewn gwirionedd?

Mae rhieni Rebecca yn ofalwyr maeth yn RhCT. Rhannodd ei phrofiad o dyfu i fyny mewn teulu maeth:

“Roedd tyfu i fyny yn rhan o deulu maeth yn brofiad gwych i mi. Doeddwn i ddim yn unig blentyn ac felly ces i fy magu i rannu bob amser ac roedd ein cartref yn gymdeithasol iawn. Pan ddechreuodd fy rhieni faethu daeth y cartref hyd yn oed yn fwy cymdeithasol.

Roedd fy chwiorydd a minnau yn yr ysgol gynradd ac uwchradd a bydden ni’n cyffroi’n lân pan oedden ni’n gwybod bod brawd neu chwaer maeth newydd yn dod aton ni. Roedd hi bob amser yn adeg gyffrous ac roedden ni wrth ein bodd yn croesawu ffrind arall i chwarae gyda ni. Pe bydden ni yn yr un ysgol bydden ni’n ceisio helpu ein brawd neu chwaer newydd i wneud ffrindiau a theimlo’n gartrefol yn gyflym.

Roedd hi bob amser yn anodd ffarwelio pan fyddai ein ffrindiau’n symud ymlaen, ond y rhan fwyaf o’r amser roedden ni’n gwybod eu bod nhw’n mynd yn ôl i’w teuluoedd neu i gartref newydd, ac y bydden nhw’n hapus.

Rydyn ni’n dal i fod mewn cysylltiad â rhai o’n brodyr a’n chwiorydd maeth, ac mae’n wych cwrdd â nhw a gwybod bod ein teulu wedi gallu eu helpu pan oedd angen.

Mae rhai brodyr a chwiorydd wedi mynd a dod a dydyn ni heb glywed ganddyn nhw ers hynny, ond rwy’n dal i feddwl amdanyn nhw ac yn gobeithio eu bod nhw’n byw bywyd hapus.

Ymunais i â chlwb chwaraeon ychydig flynyddoedd yn ôl ac roedd un o fy chwiorydd maeth yn yr un clwb.

Dysgodd maethu gymaint i ni; i rannu, nid i farnu, i fod yn amyneddgar, i geisio bod yn garedig, i edrych allan am eraill. Roedd cariad diderfyn yn ein tŷ ni – mwy na digon i fynd o gwmpas a rhannu!”

Diolch

Yma yn RhCT hoffen ni ddiolch i Rebecca a phob un o’n teuluoedd maeth am bopeth maen nhw’n ei wneud.

Os hoffech chi ddysgu mwy am faethu, ewch i’n tudalen cwestiynau cyffredin. Gallwch hefyd gysylltu â ni am sgwrs ar ein tudalen ymholiadau hefyd.

amser stori

pobl go iawn, straeon go iawn